วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ.

ISSN 2697-5521 (Online) | ISSN 0125-278X (Print)

วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. (ชื่อเดิม วารสารวิจัยและพัฒนา สจธ. ISSN 0125-278X) จัดทำโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วารสารฯ รับบทความจากผู้เขียนทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ รวมทั้งภายนอกประเทศ บทความที่เสนอเพื่อขอรับการพิจารณาอาจเขียนเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้ แต่บทคัดย่อต้องมีทั้งสองภาษา และเอกสารอ้างอิงต้องเป็นภาษาอังกฤษ วารสารฯ จัดพิมพ์ปีละ 4 ฉบับ โดยมีกำหนดออกในเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม

ในปี พ.ศ. 2561 วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. มีดัชนีผลกระทบการอ้างอิงของวารสารไทย (Thai Journal Impact Factor) เท่ากับ 0.238

นโยบายการจัดพิมพ์

นโยบายการจัดพิมพ์ของวารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. คือ เพื่อเป็นสื่อกลางการเผยแพร่ผลงานวิจัยและพัฒนาในสหสาขาวิชา ได้แก่ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครุศาสตร์อุตสาหกรรม สังคมศาสตร์และภาษาศาสตร์ วารสารฯ รับตีพิมพ์บทความวิจัยเต็มรูปแบบ (Full-length article) แบบเนื้อหาสั้น (Short communication) รวมถึงบทความประมวลความรู้เชิงวิเคราะห์ (Review article) โดยบทความดังกล่าวจะต้องไม่เคยได้รับการตีพิมพ์หรืออยู่ระหว่างการพิจารณาเพื่อขอรับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการอื่น บทความทุกบทความต้องผ่านการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 ท่าน โดยเป็นการประเมินแบบ Double-blinded

การเผยแพร่

วารสารฯ จัดส่งเล่ม ให้แก่ห้องสมุดในสถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งละ 1 ฉบับ และเผยแพร่ผ่านทาง เว็บไซต์ของวารสารฯ

กำหนดออก

ปีละ 4 ฉบับ (มกราคม-มีนาคม เมษายน-มิถุนายน กรกฎาคม-กันยายน และ ตุลาคม-ธันวาคม)

กองบรรณาธิการ


กองบรรณาธิการเกียรติคุณ

 • ศ. ดร.ปรีดา วิบูลย์สวัสดิ์
 • ศ. ดร.วัลลภ สุระกำพลธร
 • ศ. ดร.วรศักดิ์ กนกนุกุลชัย
 • ศ. ดร.อมเรศ ภูมิรัตน
 • ศ. ดร.สุทัศน์ ยกส้าน

หัวหน้ากองบรรณาธิการ

 • ศ. ดร.สักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยา

กองบรรณาธิการ

 • ศ. ดร.สมชาย ชูชีพสกุล (มจธ.)
 • ศ. ดร.สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ (มจธ.)
 • ศ. ดร.รัตนา จิระรัตนานนท์ (มจธ.)
 • ศ. ดร.สมชาย วงศ์วิเศษ (มจธ.)
 • ศ. ดร.ชัย จาตุรพิทักษ์กุล (มจธ.)
 • ศ. ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ (มจธ.)
 • ศ. ดร.ชัยยุทธ ชินณะราศรี (มจธ.)
 • ศ. ดร.นวดล เหล่าศิริพจน์ (มจธ.)
 • รศ. ดร.วรพจน์ สุนทรสุข (มจธ.)​
 • ศ. ดร.สุทธวัฒน์ เบญจกุล (ม.สงขลานครินทร์)
 • ศ. ดร.ปริญญา จินดาประเสริฐ (ม.ขอนแก่น)
 • ศ. ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช (ม.ธรรมศาสตร์)
 • ศ. ดร.จำรัส ลิ้มตระกูล (ม.เกษตรศาสตร์)
 • รศ. ดร.ณชล ไชยรัตนะ (มจพ.)
 • รศ. ดร.ณัฐสิทธิ์ เกิดศรี (ม.มหิดล)
 • Prof. Yoshinori Itaya (Gifu University, Japan)
 • Prof. Xiao Dong Chen (Soochow University, P.R.China)
 • Prof. Arun Mujumdar (McGill University, Canada)
 • Prof. Ireneusz Zbicinski (Technical University of Lodz, Poland)
 • Prof. Guohua Chen (Hong Kong University of Science and Technology, P.R.China)

ผู้ช่วยกองบรรณาธิการ

 • น.ส.นิลุบล แหยมอุบล

ที่อยู่กองบรรณาธิการ

บรรณาธิการวารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

126 ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140

ผู้ประสานงาน:
น.ส.นิลุบล แหยมอุบล
โทร. 0-2470-9652 โทรสาร. 0-2872-9083
อีเมล์: journal@kmutt.ac.th
เว็บไซต์: journal.kmutt.ac.th