วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ.

ISSN 2697-5521 (Online) | ISSN 0125-278X (Print)

วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. (ชื่อเดิม วารสารวิจัยและพัฒนา สจธ. ISSN 0125-278X) จัดทำโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วารสารฯ รับบทความจากผู้เขียนทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ รวมทั้งภายนอกประเทศ บทความที่เสนอเพื่อขอรับการพิจารณาอาจเขียนเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้ แต่บทคัดย่อต้องมีทั้งสองภาษา และเอกสารอ้างอิงต้องเป็นภาษาอังกฤษ วารสารฯ จัดพิมพ์ปีละ 4 ฉบับ โดยมีกำหนดออกในเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม

ในปี พ.ศ. 2561 วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. มีดัชนีผลกระทบการอ้างอิงของวารสารไทย (Thai Journal Impact Factor) เท่ากับ 0.238

นโยบายการจัดพิมพ์

นโยบายการจัดพิมพ์ของวารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. คือ เพื่อเป็นสื่อกลางการเผยแพร่ผลงานวิจัยและพัฒนาในสหสาขาวิชา ได้แก่ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครุศาสตร์อุตสาหกรรม สังคมศาสตร์และภาษาศาสตร์ วารสารฯ รับตีพิมพ์บทความวิจัยเต็มรูปแบบ (Full-length article) แบบเนื้อหาสั้น (Short communication) รวมถึงบทความประมวลความรู้เชิงวิเคราะห์ (Review article) โดยบทความดังกล่าวจะต้องไม่เคยได้รับการตีพิมพ์หรืออยู่ระหว่างการพิจารณาเพื่อขอรับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการอื่น บทความทุกบทความต้องผ่านการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 ท่าน โดยเป็นการประเมินแบบ Double-blinded

บทความที่ส่งมารับการพิจารณาหลังวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ต้องผ่านการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 3 ท่าน โดยเป็นการประเมินแบบ Double-blinded

จริยธรรมในการตีพิมพ์ผลงาน

บรรณาธิการและกองบรรณาธิการ วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. มีความมุ่งมั่นที่จะรักษามาตรฐานการตีพิมพ์ผลงาน ตลอดจนหลักปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการประเมินและการเผยแพร่ผลงานในวารสาร ฯ ด้วยเหตุนี้ ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายจึงต้องดำเนินการตามแนวทางจริยธรรมในการตีพิมพ์ผลงานที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด ทั้งในส่วนของการเสนอบทความเพื่อรับการพิจารณา และในส่วนของประเมินบทความให้กับทางวารสาร ฯ

บทบาทของบรรณาธิการและกองบรรณาธิการ

 • ดำเนินการอย่างรวดเร็วและเป็นธรรมกับบทความทุกบทความที่ส่งมารับการพิจารณา โดยบรรณาธิการ และ/หรือ กองบรรณาธิการจะประเมินความเหมาะสมของบทความในเบื้องต้น เพื่อจะได้ตัดสินใจว่าจะส่งบทความดังกล่าวไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำการประเมินคุณภาพอย่างเป็นทางการต่อไปหรือไม่
 • รักษาความลับของข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับบทความที่ส่งมารับการพิจารณา โดยจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวเฉพาะกับผู้เขียนที่เป็นผู้รับผิดชอบหลัก ผู้ทรงคุณวุฒิที่ทาบทามให้ประเมินบทความ ผู้ทรงคุณวุฒิที่ประเมินบทความ และสำนักพิมพ์ตามที่เห็นสมควร
 • ปฏิบัติต่อผู้เขียนทุกท่านด้วยความเป็นธรรม และประเมินบทความที่ส่งมารับการพิจารณา โดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติ เพศ รสนิยมทางเพศ ความเชื่อทางศาสนา ชาติกำเนิด สถานะความเป็นพลเมืองหรือปรัชญาทางการเมืองของผู้เขียน
 • ตรวจสอบและหลีกเลี่ยงการประพฤติผิดที่เกี่ยวข้องกับการตีพิมพ์ ทั้งในแง่ของการคัดลอกผลงานผู้อื่น การสร้างข้อมูลเท็จ และ/หรือ ปลอมแปลงข้อมูล ตลอดจนการส่งบทความซ้ำซ้อนและบิดเบือนการอ้างอิง หากพบว่าบทความที่ส่งมารับการพิจารณามีลักษณะความผิดดังกล่าว วารสารฯ จะถอนหรือปฏิเสธบทความนั้น กรณีที่พบลักษณะความผิดดังกล่าวในบทความที่ตีพิมพ์เผยแพร่ไปแล้ว วารสาร ฯ จะถอนบทความดังกล่าว
 • ตีพิมพ์แก้ไขข้อผิดพลาดที่พบในบทความที่เผยแพร่ไปแล้วตามความเหมาะสม
 • สื่อสาร และร้องขอความช่วยเหลือ ตลอดจนข้อเสนอแนะจากกองบรรณาธิการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้กองบรรณาธิการทุกท่านได้รับทราบสถานะและการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับวารสาร ฯ

บทบาทของผู้เขียน

 • ต้องมั่นใจว่าบทความที่ส่งมารับการพิจารณายังไม่เคยตีพิมพ์ หรืออยู่ในระหว่างการพิจารณาเพื่อตีพิมพ์ในวารสารอื่น ต้องมีการอ้างถึงและอ้างอิงที่เหมาะสม โดยให้รายละเอียดของเอกสารอ้างอิงที่ถูกต้องและเพียงพอ
 • ไม่คัดลอกผลงานผู้อื่น ไม่สร้างข้อมูลเท็จ และ/หรือ ปลอมแปลงข้อมูล ตลอดจนการส่งบทความซ้ำซ้อนและบิดเบือนการอ้างอิง
 • ให้รายละเอียดของผู้เขียนบทความ (และสังกัด) ทุกท่านอย่างถูกต้องและเพียงพอ
 • ระบุแหล่งทุนที่สนับสนุนการทำวิจัยไว้ในกิตติกรรมประกาศ
 • ระบุผลประโยชน์ทับซ้อน (ถ้ามี)

บทบาทของผู้ประเมินบทความ

 • ตอบรับประเมินบทความเฉพาะเรื่องที่อยู่ในสาขาวิชาที่ตนเชี่ยวชาญ และสามารถประเมินบทความดังกล่าวได้อย่างเป็นธรรม โดยไม่มีอคติ พร้อมทั้งให้ความคิดเห็นทางวิทยาศาสตร์ต่อบทความที่ประเมินได้อย่างสมเหตุสมผล
 • ไม่เปิดเผยข้อมูลทุกส่วนที่เกี่ยวข้องกับบทความตลอดทั้งกระบวนการประเมินบทความ
 • ประเมินบทความ ให้ข้อเสนอแนะ และแจ้งผลการประเมินไปยังกองบรรณาธิการภายในระยะเวลาที่กำหนด
 • แจ้งให้บรรณาธิการทราบเมื่อสังเกตเห็นหรือสงสัยว่ามีการคัดลอกผลงานผู้อื่น สร้างข้อมูลเท็จ และ/หรือ ปลอมแปลงข้อมูล ตลอดจนการส่งบทความซ้ำซ้อนและบิดเบือนการอ้างอิง
 • ไม่ใช้ประโยชน์จากบทความที่ตนเป็นผู้ประเมินและยังไม่ได้รับการเผยแพร่ในงานวิจัยของตนเองโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้เขียนบทความเป็นลายลักษณ์อักษร

การเผยแพร่

วารสารฯ จัดส่งเล่ม ให้แก่ห้องสมุดในสถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งละ 1 ฉบับ และเผยแพร่ผ่านทาง เว็บไซต์ของวารสารฯ

กำหนดออก

ปีละ 4 ฉบับ (มีนาคม มิถุนายน กันยายน และ ธันวาคม)

กองบรรณาธิการ


กองบรรณาธิการเกียรติคุณ

 • ศ. ดร.ปรีดา วิบูลย์สวัสดิ์
 • ศ. ดร.วัลลภ สุระกำพลธร
 • ศ. ดร.วรศักดิ์ กนกนุกุลชัย
 • ศ. ดร.อมเรศ ภูมิรัตน
 • ศ. ดร.สุทัศน์ ยกส้าน

หัวหน้ากองบรรณาธิการ

 • ศ. ดร.สักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยา

กองบรรณาธิการ

 • ศ. ดร.สมชาย ชูชีพสกุล (มจธ.)
 • ศ. ดร.สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ (มจธ.)
 • ศ. ดร.รัตนา จิระรัตนานนท์ (มจธ.)
 • ศ. ดร.สมชาย วงศ์วิเศษ (มจธ.)
 • ศ. ดร.ชัย จาตุรพิทักษ์กุล (มจธ.)
 • ศ. ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ (มจธ.)
 • ศ. ดร.ชัยยุทธ ชินณะราศรี (มจธ.)
 • ศ. ดร.นวดล เหล่าศิริพจน์ (มจธ.)
 • รศ. ดร.วรพจน์ สุนทรสุข (มจธ.)​
 • ศ. ดร.สุทธวัฒน์ เบญจกุล (ม.สงขลานครินทร์)
 • ศ. ดร.ปริญญา จินดาประเสริฐ (ม.ขอนแก่น)
 • ศ. ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช (ม.ธรรมศาสตร์)
 • ศ. ดร.จำรัส ลิ้มตระกูล (ม.เกษตรศาสตร์)
 • ศ. ดร.ณชล ไชยรัตนะ (มจพ.)
 • รศ. ดร.ณัฐสิทธิ์ เกิดศรี (ม.มหิดล)
 • Prof. Dr. Bhesh Bhandari (University of Queensland, Australia)
 • Prof. Dr. Xiao Dong Chen (Soochow University, P.R.China)
 • Prof. Dr. Arun Mujumdar (McGill University, Canada)
 • Prof. Dr. Guohua Chen (Hong Kong University of Science and Technology, P.R.China)
 • Assoc. Prof. Dr. Meng Woo (University of Auckland, New Zealand)

ผู้ช่วยกองบรรณาธิการ

 • น.ส.นิลุบล แหยมอุบล

ที่อยู่กองบรรณาธิการ

บรรณาธิการวารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

126 ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140

ผู้ประสานงาน:
น.ส.นิลุบล แหยมอุบล
โทร. 0-2470-9652 โทรสาร. 0-2872-9083
อีเมล์: journal@kmutt.ac.th
เว็บไซต์: journal.kmutt.ac.th